Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ami|GO trainingen en advies (per 1 december 2008)

Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 1 december 2008 van toepassing op alle overeenkomsten die door Ami|GO trainingen en advies (hierna Ami|GO), worden gesloten, alsmede op alle offertes van Ami|GO.

1. Algemeen

Alle door of namens Ami|GO gedane offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer zij schriftelijk wordt aangegaan of de, al dan niet op basis van een daaraan voorafgegane offerte, verstrekte opdracht schriftelijk door Ami|GO is bevestigd of daaraan daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven. Mondelinge

afspraken en bedingen binden Ami|GO uitsluitend indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

2. Verplichting

Ami|GO zal de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3. Informatie overdracht

Offertes van Ami|GO zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever zodoende tijdig alle documenten en gegevens die Ami|GO nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht en waar hij/ zij om vraagt.

4. Derden

Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak is Ami|GO gerechtigd bij de opdrachtuitvoering gebruik te maken van derden en deze de opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren, mits zulks geschiedt onder de verantwoordelijkheid van Ami|GO.

5. Betalingen

Door Ami|GO aan de cliënt verzonden declaraties dienen binnen 10 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Bij gebreke van tijdige betaling zal de cliënt van rechtswege in verzuim zijn en is Ami|GO gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle kosten welke samenhangen met (buiten)gerechtelijke invordering.

6. Overmacht

Het Ami|GO is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij hiertoe door overmacht van blijvende of tijdelijke aard niet in staat is. Onder overmacht wordt ondermeer begrepen: werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, arbeidsongeschiktheid of bedrijfsstoringen bij het Ami|GO en/of bij de uitvoering van met haar gesloten overeenkomsten ingeschakelde derde, alsmede toerekenbare tekortkoming door deze derden waardoor het Ami|GO haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet of niet meer (tijdig) kan nakomen.

7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8. Duur van de opdracht

Alle door het Ami|GO opgegeven of met de opdrachtgever overeengekomen termijnen zijn indicatief en kunnen nimmer als fatale termijn gelden. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren zoals de kwaliteit van de informatie die het Ami|GO verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal het Ami|GO de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Overschrijding van termijnen kan geen aanleiding zijn tot ontbinding van enige door de opdrachtgever met het organisatieadviesbureau gesloten overeenkomst. Ami|GO is gerechtigd door haar gesloten overeenkomsten in gedeelten uit te voeren. Alsdan zal iedere prestatie als een afzonderlijke worden beschouwd en als zodanig worden gefactureerd. De opdrachtgever is gehouden Ami|GO in de gelegenheid te stellen haar verplichtingen binnen de overeengekomen termijn na te komen. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en/of materialen niet tijdig of niet volgens de afspraak door opdrachtgever aan Ami|GO ter beschikking worden gesteld en/of de verlangde medewerking niet tijdig wordt verleend, is het organisatieadviesbureau gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Alsdan is de opdrachtgever gehouden de schade die Ami|GO hierdoor lijdt, op eerste verzoek daartoe van Ami|GO aan haar te vergoeden.

9. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor schade die opdrachtgever lijdt uit hoofde van enige door hem met Ami|GO gesloten overeenkomst en de wijze waarop deze tot een einde komt, wordt ongeacht de aard daarvan uitgesloten. Ami|GO is derhalve niet verplicht tot vergoeding van schade direct of indirect geleden, voor zover deze voortvloeit uit of het gevolg is van gebreken aan door haar verrichte diensten of werkzaamheden danwel wordt veroorzaakt door enigerlei andere oorzaak hoe dan ook ontstaan. De opdrachtgever is gehouden Ami|GO te vrijwaren voor aanspraken van derden, daaronder begrepen zijn personeelsleden, tot vergoeding van schade uit welke hoofde dan ook ontstaan.

10. Slotbepaling

Wanneer deze Algemene Voorwaarden niet voorzien in voorkomende gevallen zal het Nederlands recht van toepassing zijn.